Podstawową aktywnością Fundacji jest działalność non profit polegająca na organizowaniu przedsięwzięć artystycznych związanych z wszelkimi dziedzinami sztuki współczesnej oraz pozyskiwanie i animowanie społeczeństwa do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym; propagowaniu i organizowaniu działań integrujących różne dziedziny sztuki w kraju i za granicą.

Fundacja KALAMBUR wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000322187. Fundacja nie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja KALAMBUR nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego.