Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI  KALAMBUR

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
 1. Michał Litwiniec , zwany dalej “Fundatorem”, ustanawia aktem notarialnym, spisanym w dniu 18.09.2008 przed notariuszem Beatą Teśluk Sową o nazwie: Fundacja Kalambur, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury oraz minister właściwy do spraw edukacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§4

Fundacja została powołana w celu:

 • organizowania, integrowania i inspirowania działalności artystycznej związanej z wszelkimi dziedzinami sztuki współczesnej oraz pozyskiwanie i animowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym
 • Propagowania i organizowania działań integrujących różne dziedziny sztuki współczesnej w kraju i za granicą
 • Promowania dzieł współczesnych twórców wielu dziedzin kultury i sztuki w kraju i zagranicą poprzez: organizowanie koncertów, sympozjów, pokazów, wystaw, warsztatów, zorientowanych na integrację różnych środowisk artystycznych i kulturalnych w wymiarze miasta, regionu, kraju i zagranicy
 • Tworzenia miejsc wymiany kulturalnej i ośrodków twórczych umożliwiających prezentację działań artystycznych i dzieł sztuki współczesnej
 • Gromadzenia i publikowania dokumentacji współczesnego życia artystycznego
 • Wydawania publikacji związanych z upowszechnianiem dzieł sztuki współczesnej, umożliwiających wspólne wypowiadanie się współczesnym twórcom różnych dziedzin sztuki
 • Edukacji kulturalnej i wychowania aktywnego odbiorcy sztuki.
 • Propagowania i organizowania działań w  zakresie ekologii i ochrony środowiska
§5

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. Organizowanie, finansowanie, realizację odpłatnych i nieodpłatnych:
  • sympozjów, pokazów, wystaw, plenerów, wernisaży, spektakli, spotkań poetyckich, konkursów, koncertów, warsztatów
  • projektów artystycznych
  • wydawnictw w dziedzinie sztuki współczesnej
  • działań artystycznych w tym performanców, happeningów, maratonów
  • edukacji w zakresie sztuki współczesnej
  • współpracy z instytucjami kultury z kraju i z zagranicy
  • szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje i konkurencyjność ludzi związanych zawodowo z kulturą oraz instytucji kulturalnych
  • form poradnictwa zawodowego.
  • akcji dotyczących ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii
 2. Rozwijanie kontaktów i współpracę ze środowiskami, instytucjami, przedsiębiorstwami i agencjami w kraju i za granicą w zakresie obejmującym popularyzację i realizację celów Fundacji
 3. Popularyzowanie tematyki kultury poprzez organizowanie wymiany międzynarodowej, spotkań, koncertów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów i wystaw.
 4. Fundowanie stypendiów na realizacje projektów artystycznych, animatorskich, kuratorskich oraz prowadzenie badań naukowych.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§6

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§7

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów
 • dotacji i subwencji oraz grantów
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 • dochodów z majątku Fundacji.
 • dochodów z działalności statutowej odpłatnej.
§8

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§10

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, i dobrach ruchomych.

§11

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1000 złotych, a osoby zagraniczne równowartości 1000 Euro uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§12

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i jest nadawany przez Zarząd Fundacji.

§13

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§14
 1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
 2. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani przez Fundacje o ile jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych.
§15
 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi Fundator, jako jego Prezes.
 3. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora.
 4. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 6. a) śmierci,
 7. b) złożenia rezygnacji,
 8. c) wykluczenia przez Fundatora,
 9. d) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością głosów. Przepis ten nie dotyczy Fundatora.
 10. W razie śmierci Fundatora, Prezes Zarządu zostanie wybrany przez członków Zarządu spośród członków aktualnego składu Zarządu.
 11. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia w razie potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej dwóch członków składu Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
 12. Obrady Zarządu mogą się również odbywać za pomocą internetu, a głosowania mogą być prowadzone również drogą internetową.
 13. Z obrad Zarządu sporządzany jest protokół.
§16
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§18
 1. Zmiana statutu w zakresie zmiany celu Fundacji może być podjęta jedynie przez Fundatora.
 2. Pozostałe decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze uchwały zapadającej jednogłośnie.
ROZDZIAŁ VI
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§19
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.
ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§20
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.